ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มกราคม 2562 / 06:33:24  
รองนายกฯ มอบบัตร Smart card แก่ อสม.ลำปาง เผยพื้นที่มีการพัฒนาใช้แอพพลิเคชั่นมากเป็นอันดับ 1
รองนายกฯ มอบบัตร Smart card แก่ อสม.ลำปาง เผยพื้นที่มีการพัฒนาใช้แอพพลิเคชั่นมากเป็นอันดับ 1
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบบัตร Smart Card อสม. ให้แก่ชมรม "อสม.ลำปาง" เผยพื้นที่ได้รับการขับเคลื่อนพัฒนาสนองตอบนโยบายรัฐ มีการนำแอพพลิเคชั่น "Smart อสม." มาใช้งานมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ที่ ศูนย์แสดงสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกำกับติดตามการปฏิบัติราชการงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ “การพัฒนาศักยภาพงานการสาธารณสุข” ทำการพบปะเยี่ยมเยือนข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำส่วนภูมิภาค รวมถึงสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานแก่กลุ่มคณะเจ้าหน้าที่ และสมาชิกภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเป็นการมอบนโยบายสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐ
ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติขึ้นเวทีกล่าวมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสาธารณสุขตามนโยบายเรื่องต่างๆ ทั้งนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พอช.), นโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.ติดดาว และนโยบายบัตร Smart Card พัฒนา อสม. 4.0 โดยจังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนดำเนินการ Smart Card ระยะที่สอง มีกำหนดรับบัตรมอบแก่สมาชิก อสม. ในพื้นที่ให้ครบทุกรายภายในเดือนมีนาคม 2562 รวม 18,847 บัตร ซึ่งในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานนำบัตร Smart Card อสม. ชุดแรก ที่ทางจังหวัดลำปางได้รับเป็นปฐมฤกษ์ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ตัวแทนสมาชิกชมรม “อสม.จังหวัดลำปาง” รวมทั้งหมด 13 ราย 13 อำเภอ
โดย รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ภายหลังจากทำพิธีมอบบัตรว่า สำหรับบัตร Smart Card อสม. นี้เป็นการดำเนินงานส่วนหนึ่งตามนโยบายของรัฐ ไทยแลนด์ 4.0 ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อจะพัฒนายกระดับงานด้านการสาธารณสุขให้ทันสมัย ซึ่งบัตรดังกล่าว อสม. สามารถที่จะใช้เป็นบัตรประจำตัวสมาชิกได้ ซึ่งภายในบัตรจะมีฐานข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง เป็นได้ทั้งบัตร ATM กดถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคาร โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขต จำนวน 4 ครั้งต่อเดือน และยังสามารถใช้เป็นบัตรชำระค่าบริการต่างๆ กับทางร้านที่รองรับบัตร Debit Prompt Card โดยจะช่วยให้ อสม. มีความสะดวกคล่องตัวในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบัตร Smart Card ยังจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ อสม. และรัฐบาล ในเรื่องของการโอนจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านเข้าบัญชีเงินฝากของ อสม. โดยตรง ทั้งเงินค่าป่วยการ ค่าสวัสดิการต่างๆ รวมถึงยังจะเป็นเครื่องมือและช่องทางช่วยในการ Update ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ อสม. ผ่านตัว Application Smart อสม. 4.0 ทั้งนี้เพื่อจะพัฒนาศักยภาพ อสม. ในพื้นที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถทำงานผ่าน Application เพื่อช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลดีต่องานสาธารณสุขเชิงรุกช่วยยกระดับงานให้มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจังหวัดลำปาง มีจำนวนสมาชิก อสม. ทั้งสิ้น 18,847 คน เป็น อสม.ที่ได้รับการพัฒนามีการเปิดใช้งาน Application Smart อสม. 4.0 จำนวนกว่า 4,041 ราย มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738