ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มกราคม 2562 / 15:57:35  
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลำปางเตือนสถานประกอบการยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ประจำปี 2562
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลำปางเตือนสถานประกอบการยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ประจำปี 2562
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางแจ้งเตือนสถานประกอบกิจการยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ภายในเดือนมกราคม 2562

นายธานินทร์ พุ่มอรุณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 115/1 กำหนดให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คร.11) ภายในเดือนมกราคมของทุกปี โดยพนักงานตรวจแรงงานจะจัดส่งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้กับนายจ้างภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงขอให้นายจ้างที่ได้รับแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) จัดเตรียมข้อมูลตามที่กำหนด พร้อมจัดส่งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ภายในเดือนมกราคม 2562 หากนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนด จะมีความผิดและมีโทษอาญาปรับไม่เกิน 20,000 บาท

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างลดลงไม่ถึง 10 คน และได้รับแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ขอให้แจ้งข้อมูลปัจจุบันพร้อมหลักฐาน เพื่อที่พนักงานตรวจแรงงานจะได้นำไปปรับปรุงฐานข้อมูลต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง โทร. 054-625035-6 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738