ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มกราคม 2562 / 16:46:27  
จังหวัดลำปางจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0"
จังหวัดลำปางจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ  ยุคไทยแลนด์ 4.0"
จังหวัดลำปาง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0" ขึ้น ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

"ครู" เป็นผู้ทรงคุณค่าที่มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติ ในฐานะผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ พร้อมอบรมสั่งสอนบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ มีจิตสำนึก และค่านิยมที่ดี นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ได้มอบคำขวัญวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2562 ว่า "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี" เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ ตลอดจนมีความมั่งมุ่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เนื่องในวันครูแห่งชาติ จังหวัดลำปาง จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0” ขึ้น ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง (นางสาวนรัตนาภรณ์ เข็มกลัด) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูบำนาญ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อให้ครูตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นต้นแบบที่ดีแก่ศิษย์ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมีศักยภาพในการจัดการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0
กิจกรรม ประกอบด้วย พิธีทำบุญทางศาสนาอุทิศกุศลให้แก่ครูในจังหวัดลำปางที่ล่วงลับ พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ครูตัวอย่าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ยุคไทยแลนด์ 4.0 การระดมความคิดเห็นในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนิทรรศการของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของจังหวัดลำปาง
ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ จังหวัดลำปางจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาและรำลึกถึงพระคุณของครู และเพื่อพัฒนาศักยภาพครูมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา สอดรับกับแผนปฏิรูปทางการศึกษาของรัฐบาล

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738