ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มกราคม 2562 / 09:50:54  
สกว. ร่วมกับภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเวทีเสวนาเรื่อง "แม่ฮ่องสอนโมเดล: เสียงสะท้อนจากขุนเขา" สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สกว. ร่วมกับภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเวทีเสวนาเรื่อง "แม่ฮ่องสอนโมเดล: เสียงสะท้อนจากขุนเขา" สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง "แม่ฮ่องสอนโมเดล: เสียงสะท้อนจากขุนเขา" อนาคตแม่ฮ่องสอน: ใครกำหนด? ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีผู้แทนหลายภาคส่วนเข้าร่วมเวทีเสวนา

วันนี้ (18 มกราคม 2562) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง “แม่ฮ่องสอนโมเดล: เสียงสะท้อนจากขุนเขา” อนาคตแม่ฮ่องสอน: ใครกำหนด? ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีผู้แทนหลายภาคส่วนเข้าร่วมเวทีเสวนา ประกอบด้วย ภาคประชาสังคม เครือข่ายชาติพันธุ์ หน่วยงานราชการ เอกชน องค์กรไม่แสวงหากำไรและภาคประชาชน โดยมีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา
การจัดเวทีเสวนาสาธารณะครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลการสังเคราะห์ผลงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้กับสาธารณชน และแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนบน พื้นฐานของความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วม โดยคาดว่าจะสามารถนำผลการสังเคราะห์ของงานวิจัยและข้อสรุปแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนจากที่ประชุมไปใช้ประโยชน์จริง โดยบูรณาการร่วมกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แผน และกลไกการพัฒนาตามลักษณะเฉพาะของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาพื้นที่ที่ยั่งยืนอย่างมีเป้าหมายบางข้อของสหประชาชาติ
สำหรับเวทีเสวนาประกอบด้วย ช่วงเช้าเรื่องแม่ฮ่องสอนมุมมองจากงานวิจัย ได้แก่ หัวข้อแม่ฮ่องสอนโมเดล ภาพรวมงานวิจัย สกว. ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ภาพรวมงานวิจัยโดยคนแม่ฮ่องสอน, ผู้คนและประวัติศาสตร์แม่ฮ่องสอน, การศึกษา และความมั่นคงทางอาหาร, สัญชาติ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม, ท่องเที่ยวและชายแดน จากนั้นช่วงบ่ายการเสวนาเรื่องเสียงสะท้อนจากขุนเขา หัวข้ออนาคตแม่ฮ่องสอนใครกำหนด, และเรื่องมุมมองจากคนนอก หัวข้อเสียงสะท้อนจากขุนเขา นอกจากนี้ยังดเปิดเวทีสาธารณะให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันพัฒนาแม่ฮ่องสอนให้ยั่งยืน

ข่าวโดย : นายอัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 210

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738