ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มกราคม 2562 / 16:29:36  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลุกพลังเยาวชนสร้างเครือข่าย "ยุวอาสา" ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลุกพลังเยาวชนสร้างเครือข่าย  "ยุวอาสา" ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้บูรณาการร่วมกับ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดลำปาง จัดโครงการ "ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี 2562"

ที่ ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้บูรณาการร่วมกับ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดลำปาง จัดโครงการ “ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of life) ประจำปี 2562” นำเด็กนักเรียนเยาวชนในพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ และบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กลุ่มตัวแทนเยาวชน กลุ่มผู้นำเด็กนักเรียน ตลอดจนคณะครูจากสถานการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง จำนวน 400 คน จาก 21 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย โดยใช้กระบวนการ Shift คือ การพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ด้วยการปลูกฝังการมีจิตอาสาให้เด็กเยาวชนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และกระบวนการ Share คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม ให้เด็กเยาวชนได้ร่วมกันคิดสิ่งใหม่ๆ ด้วยการใช้ความรู้ที่มีอยู่มาคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม
กิจกรรมตามโครงการ ได้แก่ กิจกรรมปลุกพลังยุวอาสา, กิจกรรมตัวฉันและพลังเพื่อสังคม, กิจกรรมทบทวนการเป็นอาสาสมัคร, กิจกรรมจุดประกายไอเดียนวัตกรรม, กิจกรรมก้าวแรก อพม.น้อย และกิจกรรมเติมพลังยุวอาสา ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ที่ได้มุ่งเน้นที่จะให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ในการที่จะร่วมแบ่งปัน เพื่อสร้างสรรค์ปันสุขให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม โดยมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้เป็นแรงในการที่ขับเคลื่อนพลังแห่งการ “ให้” เพื่อก้าวไปสู่ “การแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่” ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนให้น่าอยู่และเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทรที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า กิจกรรมสร้างสรรค์ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ที่ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย กองหนึ่งใจ…เดียวกันฯ จัดนั้น ได้น้อมนำพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาดำเนินการปฏิบัติ ภายใต้โครงการ “ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)” ตามกรอบแนวคิด “พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ” ด้วยกระบวนการ Shift และ Share ด้วยทรงเล็งเห็นว่า เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ประกอบกับการพัฒนาด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งด้านบวกและด้านลบ จำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสร้างเกราะป้องกันให้กับเด็กและเยาวชน ด้วยการปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ในการที่จะเป็นผู้นำ เป็นผู้ให้ และเติบโตเป็นผู้ที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนบ้านเกิด และสร้างสังคมให้น่าอยู่ต่อไป

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : นางสาวกาฐจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738