ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มกราคม 2562 / 20:45:32  
น่านจัดงาน ผู้ว่าฯน่าน พบสื่อมวลชน เชื่อมความสัมพันธ์ ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดร่วมกัน
น่านจัดงาน ผู้ว่าฯน่าน พบสื่อมวลชน เชื่อมความสัมพันธ์ ขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจังหวัดร่วมกัน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมผู้ว่าฯน่าน พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน

ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมผู้ว่าฯน่าน พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมผู้ว่าฯน่าน พบสื่อมวลชนจังหวัดน่าน จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์แนวทาง โครงการต่าง ๆ ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาชุมชน ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ตลอดจน สื่อมวลชนถือได้ว่าเป็นผู้ที่นำเสนอข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ ความต้องการของประชาชนมายังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดำเนินการร่วมกันพัฒนา แก้ไข หรือให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนหากประชาชนได้รับความเดือดร้อน พร้อมกันนี้กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์จังหวัดน่าน เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน และประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมในลักษณะประชารัฐ 3.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร 4.การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน และ 5.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า สื่อมวลชนนั้น ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรู้ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปยังประชาชน ทั้งในยามปกติ หรือแม้กระทั่งในยามเกิดเหตุภาวะวิกฤตต่าง ๆ ดังนั้นทางจังหวัด จึงขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ร่วมกันดำเนินการประชาสัมพันธ์ งานในทุก ๆ ด้าน ของทุก ๆ หน่วยงาน องค์กร ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดน่านต่อไป

ข่าวโดย : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 124

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738