ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มกราคม 2562 / 14:44:21  
พิธีเปิดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
พิธีเปิดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายสถาพร สุโข นายอำเภอเกาะคา เป็นผู้ขึ้นกล่าวรายงานและต้อนรับปลัดจังหวัดลำปาง

งานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดลำปางกำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองวัถุประสงค์ ของโครงการเสริมสร้างความมั่นคง ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ของู้ที่มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้ยึดถืออุดมการณ์เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ให้เกิดความรัก สามัคคี ร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย / 0987483816
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738