ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 10:55:04  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กําหนดมาตรการเพิ่มความชุ่มชื้นและลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กําหนดมาตรการเพิ่มความชุ่มชื้นและลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน
ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปี พ.ศ.2562 ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันพบว่าค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และอาจมีแนวโน้มความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้กําหนดมาตรการเพิ่มความชุ่มชื้นและลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน โดยให้หน่วยงานต่างๆ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคณะกรรมการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําปี พ.ศ.2562 ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันพบว่าค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และอาจมีแนวโน้มความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้กําหนดมาตรการเพิ่มความชุ่มชื้นและลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน โดยให้หน่วยงานต่างๆ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
งดการเผาทุกประเภท ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้กิ่งไม้ หรือเผาเศษวัชพืชในสถานที่ราชการ บ้านพัก และพื้นที่สาธารณะในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หากกรณีที่หน่วยงานมีการก่อสร้างในพื้นที่ ให้ดําเนินการควบคุมและมีมาตรการในการลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น การพรมน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น การติดตั้งตาข่ายเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และขอความร่วมมือหน่วยงานในการบํารุง ดูแลและเพิ่มความชุ่มชื้นในบริเวณพื้นที่สีเขียว ตลอดจนถนนทางเข้า-ออกของสํานักงานฯ อย่างเป็นประจํา ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควบคุม ดูแล และกํากับพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ให้มีมาตรการในการป้องกันและลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการให้ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กําหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการเผาจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างเคร่งครัด

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738