ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 11:39:05  
จังหวัดลำปาง จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ
จังหวัดลำปาง จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ
จังหวัดลำปาง จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทยลื้อ

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา 18.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับสมาคมไทลื้อจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมตำบลกล้วยแพะ และหน่วยงานต่างๆ จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยลื้อ โดยมี นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายกสมาคมไตลื้อแห่งประเทศไทย วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นายกสมาคมไทลื้อจังหวัดลำปาง ผู้แทนชาวไทลื้อ ๖ จังหวัดภาคเหนือ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกล้วยแพะ และชาวไทลื้อจังหวัดลำปาง ร่วมงาน
การจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวไทลื้อ และเป็นการถ่ายทอดขนมธรรมเนียมประเพณี ให้เด็ก เยาวชน ได้รับทราบ เป็นการปลูกฝัง และช่วยกันรักษาวัฒนธรรมอันดีไว้ รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ แบบประชารัฐร่วมใจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมไทลื้อ การประกวดอาหารไทลื้อ (ประเภทคาวหวาน) การแสดงซอพื้นบ้านเกี่ยวกับความเป็นมา ความเชื่อ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ขบวนแห่งไทลื้อจากจังหวัดลำปาง และ ๖ จังหวัดภาคเหนือ ขบวนแห่เครื่องสักการะ ไหว้สา ยอคุณบรรพกษติไทลื้อ ขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระคู่บ้าน คู่เมืองชุมชนไทลื้อ ขบวนแห่น้ำสรงและผ้าห่มทันใจ พระธาตุดอยม่วงคำ ขบวนแห่งานหัตถศิลป์ หัตถกรรม ของดีชุมชนไทลื้อ ขบวนการแสดง ช่างฟ้อน วัฒนธรรมไทลื้อ การประกวดการแต่งกายไทลื้อ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ และการประกวดธิดาไทลื้อ เป็นต้น

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 217

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738