ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 15:24:40  
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษให้กับลูกหลานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษให้กับลูกหลานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษให้กับลูกหลานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ โดยหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและรู้รักสามัคคี

วันนี้ (11 ก.พ. 62) เวลา 12.30 น. ที่ อาคารศูนย์รวมใจท่อน้ำใจปันรัก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษวิชา “การเป็นคนไทยที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท” โดยมีนางฉอ้อน สวยรูป ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์และเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมตามคำพิพากษาของศาล จำนวน 430 คน
สำหรับ วิชา “การเป็นคนไทยที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อให้เยาวชนรู้รักสามัคคี ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนาและแบ่งฝักแบ่งฝ่าย พร้อมทั้งประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม ไม่คดโกง มีความกตัญญูต่อบุพการีและครูบาอาจารย์ ซึ่งการทำความดีนั้นย่อมเป็นศักดิ์เป็นศรีแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ โดยยึดตามแนวทางพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่าอนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก เพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี อยู่ในศีลธรรม เคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบใหญ่ขึ้น พลเมืองของประเทศ ก็จะมีแต่คนดี และประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไป
ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมการใช้ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นๆ ดำเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาและสงเคราะห์และติด ตามประเมินผล ตลอดจนประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง/ณัฐนิชา ทิพทำ/นัยนา สระทองเทียน
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 239

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738