ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 15:42:58  
กกต.เชียงใหม่ จับมือ มช.เซ็น MOU จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กกต.เชียงใหม่ จับมือ มช.เซ็น MOU จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นศูนย์กลางความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ที่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ รศ.ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณะบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีประชาชนจำนวนมากที่ยังขาดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนมีการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง แต่ไม่สนใจการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง จึงต้องมีการรณรงค์ให้นักศึกษาและเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ประชาชนต้องให้ความร่วมมือ ควบคู่กับการสร้างความปรองดองของคนในชาติ อันจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และร่วมกันสร้างเครือข่ายความเป็นพลเมืองที่ดีอย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไป


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง ผอ.สวท.ชม
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738