ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 17:55:53  
มติที่ประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาทางเลือกเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติด
มติที่ประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาทางเลือกเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติด
การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปิดฉากลงแล้ว รัฐสภาสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาทางเลือกเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติด

นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคระมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 ว่า ที่ประชุมได้มีการนำเสนอรายงานจากประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA และพิจารณาเห็นชอบร่างมติว่า ด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติด ซึ่งร่างข้อมติดังกล่าวบูรณาการการพัฒนาการทุกด้านของชุมชน ในการจัดการปัญหายาเสพติด เรื่องการพัฒนาทางเลือก Alternative Development เป็นการพัฒนาศาสตร์พระราชาผ่านโครงการตัวอย่างที่ได้ไปเยี่ยมชม ได้แก่ โครงการเมืองอาง และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางเลือก เพื่อต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและใช้ประเทศไทยเป็นกรณีตัวอย่างในความสำเร็จที่พระบาทสมเด็จพระปมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงทำอย่างต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ และการดำเนินโครงการทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยขอให้ประเทศสมาชิกและองค์กรระหว่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาทางเลือก แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และนวัตกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย การรักษาและการฟื้นฟู เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย ได้ยืนยันความมุ่งมั่นร่วมกันของอาเซียนต่ออาเซียนปลอดยาเสพติด เนื่องจากจะช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสังคมผ่านการลดการเพาะปลูกพืชผิดกฎหมาย การผลิตและการค้ายาเสพติดอื่น รวมทั้งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการปฏิเสธต่อการใช้ยาที่ไม่ใช่ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งการประชุมครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข่าวโดย : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ผอ. สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 256

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738