ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 16:21:54  
กกต.เชียงใหม่ เตือน หน่วยงานของรัฐ ที่จะจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องแจ้ง กกต.ก่อน
กกต.เชียงใหม่ เตือน หน่วยงานของรัฐ ที่จะจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องแจ้ง กกต.ก่อน
กกต.เชียงใหม่ เตือน หน่วยงานของรัฐ ที่จะจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องแจ้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ ก่อนดำเนินการ

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญ คือ ก่อนวันเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้ง หน่วยงานของรัฐ ที่จะจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องแจ้งเรื่องให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ ก่อนดำเนินการ และให้หน่วยงานของรัฐ ที่จะจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกตามระเบียบนี้ ต้องดำเนินการปิดประกาศหรือแผ่นป้ายที่ยานพาหนะให้ชัดเจนว่าเป็นยานพาหนะของหน่วยงานใด และจัดไว้สำหรับรับและส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และห้ามิให้กระทำการใดที่เป็นการจูงใจ หรือควบคุมให้ผู้สิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือก หรือไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือภาคการเมืองใด อย่างไรก็ตาม กรณีใดที่มิได้กำหนดไว้หรือมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการอาจกำหนด ยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738