ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2562 / 21:57:47  
กกต.แพร่ เตือนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าอย่าลืมไปใช้สิทธิ 17 มีนาคมนี้
กกต.แพร่ เตือนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าอย่าลืมไปใช้สิทธิ 17 มีนาคมนี้
ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดแพร่ แจ้งเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง จะต้องไปลงคะแนนใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคมนี้เท่านั้น หากไม่ไปใช้สิทธิจะถูกจำกัดสิทธิ 5 ประการ

นางชรินทร์ทิพย์ ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. และได้กำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 นั้น

สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดแพร่ ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ได้ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง จะต้องไปลงคะแนนใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เท่านั้น ไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ โดยได้กำหนดที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ส่วนที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ และเขตเลือกตั้งที่ 2 ณ หอประชุมเวียงเชียงชื่น ที่ว่าการอำเภอลอง

และหากผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ไปใช้สิทธิ ก็จะถูกจำกัดสิทธิ 5 ประการ คือ การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส., ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรับเลือกเป็น ส.ว., ลงสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่, ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภา ฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา และไม่สามารถดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นจะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทำเป็นหนังสือ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 276

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738