ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2562 / 14:40:57  
น่านเชิญชวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ออกไปใช้สิทธิ 17 มีนาคมนี้
น่านเชิญชวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ออกไปใช้สิทธิ 17 มีนาคมนี้
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ตรวจสอบรายชื่อ-หน่วยเลือกตั้ง ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 17 มี.ค. นี้ จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เวลา 08.00-17.00 น. ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง ตามที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งไว้

นาย มงคลธัช พวงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ตรวจสอบรายชื่อ-หน่วยเลือกตั้ง ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 17 มี.ค. นี้ โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียน ขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งไว้แล้วนั้น จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง ตามที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองและข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ดังนี้ 1. หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (เอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน) 2. เว็บไซต์ www.khonthai.com และ 3. แอพพลิเคชัน Smart Vote
ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่าผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. เท่านั้น เพราะไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้
สำหรับจังหวัดน่าน สถานที่สำหรับใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าที่เลือกตั้งนอกเขต ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมืองน่าน เขตเลือกตั้งที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเวียงสา อำเภอเวียงสา เขตเลือกตั้งที่ 3 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพปัว อำเภอปัว และที่เลือกตั้งในเขตนั้นใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นจะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส.1/8) ที่เว็ปไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th โดยระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ซึ่งสามารถแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (17-23 มี.ค.62) หรือ ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (25-31 มี.ค.62) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร.สายด่วน กกต. 1444

ข่าวโดย : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 345

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738