ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มีนาคม 2562 / 08:43:26  
สคค.แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานแม่ฮ่องสอนปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด" 1 พฤษภาคม นี้
สคค.แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานแม่ฮ่องสอนปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด"  1 พฤษภาคม นี้
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายด้านแรงงาน กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานแม่ฮ่องสอนปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด" ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ วัดจองคำพระอารามหลวง

ร้อยเอกจรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายด้านแรงงาน และสถานประกอบกิจการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานแม่ฮ่องสอนปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด" ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ วัดจองคำพระอารามหลวง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/ขบวน Safety Thailand กิจกรรมการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กิจกรรมการบริจาคโลหิตของผู้ใช้แรงงาน กิจกรรมการมอบเงินแรงงานคนละ 9 บาทช่วยกาชาด กิจกรรมโรงทาน การมอบสิ่งของเยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาล กิจกรรมการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีของผู้ใช้แรงงาน ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (กกท.)
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันแรงงานสากล ให้เป็นวันแรงงานแห่งชาติและมีนโยบายให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นรูปธรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ลูกจ้างและประชาชนโดยทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 200

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738