ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 เมษายน 2562 / 10:16:45  
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปี๋ใหม่เมืองล้านนา “วันสงกรานต์”
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปี๋ใหม่เมืองล้านนา “วันสงกรานต์”
จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่สงกรานต์ ที่บริเวณข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ ญาติมิตรผู้ล่วงลับ และกล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรปีใหม่พร้อมกับให้ข้อคิดเตือนสติ ในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปี๋ใหม่เมืองของชาวไทยล้านนา

โดยในพิธีทำบุญตักบาตร ได้มีประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวนกว่า 200 รูป จนทั่วบริเวณเนืองแน่นไปด้วยศรัทธาสาธุชน ทั้งนี้การทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่สงกรานต์ดังกล่าว ก็เพื่อเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บุพการี ญาติมิตรผู้ล่วงลับ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ตนเอง ในการที่จะต่อสู้ดำรงชีวิต เผชิญกับปัญหาอุปสรรค และมีจิตใจที่มุ่งมั่นเข้มแข็ง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่การงาน ให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและต่อบ้านเมืองส่วนรวม ซึ่งในโอกาสนี้พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปางทุกคนว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปี๋ใหม่เมือง ขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จงได้ยึดหลักวิถีปฏิบัติตามประเพณีที่ได้สืบทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ อันแฝงไปด้วยหลักคำสอนและวิถีธรรมะปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกาย วาจา และใจ ทางกายก็จะได้อยู่ในศีล ด้วยการปฏิบัติตนให้อยู่ในครรลองครองธรรม ทางวาจาก็อยู่ในศีล ไม่พูดร้าย พูดชั่ว พูดเท็จ พูดหลอกลวง ส่วนทางใจก็จะได้ปฏิบัติยึดติดอยู่กับธรรมะ ไม่โลภ ไม่อยากได้ของผู้อื่น ไม่พยาบาทปองร้าย รู้จักที่จะข่มใจด้วยคำว่าให้อภัย และที่สำคัญจะได้เป็นสิ่งที่ช่วยให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าได้รู้จักรักสามัคคี ปรองดอง และอยู่ร่วมกันด้วยการมีสติยั้งคิดยึดมั่นอยู่ในหลักของเหตุและผล โดยทั้งหมดล้วนเป็นแนวทางที่จะนำพุทธศาสนิกชนทุกคนไปสู่การมีชีวิตที่เปี่ยมสุข และสังคมก็จะสงบร่มเย็น
โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ ด้วยการขอให้พี่น้องประชาชนชาวนครลำปาง จงมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย และขอให้พบแต่สิ่งดีๆ ตลอดปีใหม่ ตลอดจนขอให้รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนี้เอาไว้ ซึ่งประเพณีสงกรานต์ ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีหนึ่งที่ทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ และขอให้ชาวนครลำปาง จงมีความรักความสามัคคีต่อกันอยู่ด้วยกันอย่างปรองดอง รู้จักที่จะกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและแผ่นดินเกิด รู้จักให้อภัยเสียสละ และทำสิ่งใดให้คิดพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อให้การกระทำนั้นเกิดผลอันเป็นประโยชน์ ทั้งความสุข ความเจริญ แก่ทั้งตนเองและส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนาจังหวัดลำปาง ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเศรษฐกิจที่ดีให้สมกับการเป็นเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข และเป็นเมืองปลายทางฝันของนักท่องเที่ยว

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 281

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738