ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 เมษายน 2562 / 17:00:59  
จังหวัดน่าน ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 มีผู้บาดเจ็บ 70 ราย และเสียชีวิต 5 ราย
จังหวัดน่าน ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 มีผู้บาดเจ็บ 70 ราย และเสียชีวิต 5 ราย
จังหวัดน่าน เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 65 ครั้ง มียอดผู้บาดเจ็บ 70 ราย โดยจังหวัดน่านมีผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย สาเหตุมาจากการดื่มสุรา และไม่สวมหมวกนิรภัย

ที่ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 จังหวัดน่าน เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 65 ครั้ง มียอดผู้บาดเจ็บ 70 ราย โดยจังหวัดน่านมีผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุได้ลดจำนวนลง เปรียบเทียบกับปีที่แล้วการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากการดื่มสุรา และไม่สวมหมวกนิรภัย
ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 จังหวัดน่าน ได้ดำนินการตั้งจุดตรวจ และด่านตรวจร่วม ทั้งหมด 30 จุด มีการเรียกตรวจรถทุกชนิดทั้งขาขึ้นและขาล่อง รวมทั้งสิ้น 17,711 คัน ถูกดำเนินคดี จำนวน 2,276 คัน ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกำหนด รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ทัศนวิสัยไม่ดี ตัดหน้ากระชั้นชิดและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ในถนนหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นถนนสายรอง
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้นำเสนอมาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคนต้องเร่งหาแนวทางในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน ในระดับหมู่บ้าน โดยให้ผุ้นำชุมชนร่วมดำเนินการใช้มาตรการทางสังคม ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นอกจากนี้ยังได้สรุปปัญหา อุปสรรคจากการทำงาน และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 เพื่อส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรค เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ให้เห็นชอบกำหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

ข่าวโดย :
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738