ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 09:23:53  
จ.ลำปาง จัดงานรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
จ.ลำปาง จัดงานรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
จังหวัดลำปางจัดงานรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวผลผลิต โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ที่มั่นคงยั่งยืนให้เกษตรกร

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ณ บริเวณแปลงปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ของนาย ประยุทธ พงษ์ศรี หมู่ที่ 9 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมี นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปาง นายอำเภอวังเหนือ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สหกรณ์จังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดลำปาง เกษตรอำเภอวังเหนือ ผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น และเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปัจจุบันพบว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ทำให้ต้องนำเข้าพืชวัตถุดิบอื่นมาทดแทน ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" รวมทั้งช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้า ลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ โดยปรับแผนการดำเนินงานให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และบริษัทเอกชนผู้ผลิตอาหารสัตว์ ร่วมกันทำงานในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สภาพดินเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างละเอียด ตลอดจนถ่ายทอดเทคนิคการปลูก การดูแลรักษา การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และการวางแผนการตลาดกับสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตและเชื่อมโยงกับภาคเอกชนผู้ผลิตอาหารสัตว์เข้ามารับซื้อข้าวโพดของเกษตรกร โดยสหกรณ์จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง หรือพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใน 37 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดลำปางด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้ดำเนินการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในพื้นที่ 13 อำเภอ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4,267 ราย พื้นที่ 18,654 ไร่ เฉพาะในพื้นที่อำเภอวังเหนือ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 8 ตำบล 872 ราย พื้นที่ 3,749 ไร่ 2 งาน และได้ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ ณ แปลงปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ของนายประยุทธ พงษ์ศรี หมู่ที่ 9 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งเกษตรกรทั่วไปที่มีความสนใจ

ภายในงาน มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการตลาดผลผลิตข้าวโพดหลังนา” สาธิตการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด โดยรถเก็บเกี่ยวข้าวโพด และการแข่งขันการเก็บผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 429

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738