ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 14:41:36  
ไทยประธาน ASEAN ควบบทบาทประธาน ASEANTOM นำเครือข่ายกำกับความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสีอย่างยั่งยืน
ไทยประธาน ASEAN ควบบทบาทประธาน ASEANTOM นำเครือข่ายกำกับความปลอดภัยนิวเคลียร์-รังสีอย่างยั่งยืน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวมบทบาทประธานเครือข่ายอาเซียนตอม (ASEANTOM) พร้อมประเทศไทยซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปีนี้เตรียมพร้อมเป็นเวทีกลางเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียนเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาค หวังเพิ่มความรวมมือคูเจรจาพร้อมผลักดันการหารือเละพัฒนาดานนโยบายเต็มรูปแบบ

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเปิดเผยว่าในปี พ.ศ. 2562 ถือเป็นปีสำคัญของไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการเป็นประธานอาเซียน และ ปส.รับหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEANTOM (ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy) ด้วย โดย ปส. มีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและฝึกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพ รวมทั้งความแข็งแกร่งต้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง ทั้งในภูมิภาคอาเซียน และหน่วยงานคู่เจรจา ตลอดปี พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะกิจกรรมดัานความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี (Security of Radioactive Materia) และการเตรียมความพร้อมและรับมือกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (Emergency Preparedness and Response) เป็นตัน นอกจากนี้ยังกำหนดจัดประชุมประจำปีครั้งที่ 6 ของเครือข่ายฯ ในเดือนกรกฎาคม ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อหารือและพัฒนาความร่วมมือกับ 3 หน่วยงานคู่เจรจาหลัก ได้แก่ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) และกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (บ.S. Department of Energy: U.S,DOE) และเปิดเวทีให้ 10 ประเทศสมาชิกทบทวนและ รายงานผลการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายฯ ในปี พ.ศ. 2561 หารือแผนงานปี พ.ศ. 2563 และร่วมตัดสินใจ ในประเด็นด้านนโยบายอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ
นางสาววิไลวรรณ กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่ง ปส. ริเริ่มการก่อตั้งเครือข่าย ASEANTOM ด้วยมุ่งหวังให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Safety) ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Securit) และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (Safeguard) หรือ 3ร ในภูมิภาคอาเชียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จวบจนเครือข่ายฯ ได้รับการรับรองสถานะเป็นองค์กรรายสาขาของเสาการเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. 2558 ปส.เชื่อว่าการเป็นประธานเครือข่ายฯ ในปีพ.ศ. 2562 นี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการนำเสนอประเด็นความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันให้เครือข่าย ASEANTOM เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประชาคมอาเขียนอย่างจริงจัง เพื่อตอบสนองต่อแนวดิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทย "Advancing Partnership for Sustainabitty," หรือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" ซึ่งหมายถึง การร่วมมือของชาติสมาชิกอาเซียนอย่างใกล้ชิดในทุกภาคส่วนเพื่อก้าวไปช้างหน้าด้วยกันอย่างมีพลวัด สู่อนาคตที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ อันจะนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดี และสันติสุขของประชาชนอาเซียนต่อไป
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ โทร 02396 1600 ต่อ 2123

ข่าวโดย : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 262

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738