ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 18:15:08  
องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่
องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่
องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและมอบนโยบายการทำงาน ที่ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญในการประชุม คือ การปรับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนรายละเอียดในยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนโครงการหลวงให้สามารถพึ่งตนเองและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้, ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและป่าต้นน้ำลำธารให้มีความสมบูรณ์, ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการตลาดเพื่อสังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม มีระบบปฏิบัติงานที่ดีและมีความยั่งยืน รวมถึงการจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติย่อย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ยังได้รับฟังรายงานผลการเข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือกจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งจัดขึ้นโดย UNODC เมื่อวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ที่ประชุม UNODC ได้รายงานตัวเลขพื้นที่ปลูกฝิ่นจากการสำรวจระหว่างปี 2560-2561 พบว่า พื้นที่ปลูกฝิ่นแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก ยังคงเป็นอัฟกานิสถาน มีพื้นที่ปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 รองลงมา คือ เมียนมา ที่มีพื้นที่ปลูกฝิ่นลดลงร้อยละ 10

ข่าวโดย : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 277

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738