ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2562 / 05:36:16  
ศอช. เปิดพื้นที่จัดเวทีประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ
ศอช. เปิดพื้นที่จัดเวทีประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพ
ศอช. โชว์ผลงานเพื่อคน 3ช. ในเวทีประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2562

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) ในนามศูนย์วิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่, ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ, ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 ร่วมจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “เปิดโลกนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน : Sustainable PP&P toward Innovation and Health Literacy 4.0 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ ปัจจัยความหลากหลายที่มีผลต่อการสร้างสุขภาวะของคนไทย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่เวทีสาธารณะ เพื่อให้เกิดการผลักดันการสร้างนวัตกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ อันจะเป็นแนวทางในการสร้างระบบสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อประชาชนสุขภาพดีสู่ความยั่งยืน
โดยในการจัดเวทีประชุมวิชาการครั้งนี้ ศอช. ได้มีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในเรื่อง “เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง” ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูอาสาสมัคร เพื่อสำหรับนำไปใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก นายวันเฉลิม ฤทธิมนต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากรประจำช่วยบรรยายให้ความรู้ โดยเครื่องมือที่นำมาเสนอดังกล่าว ได้มีการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ถือเป็นกลุ่มประชาชนด้อยความสามารถในการเรียนรู้ (Illiteracy Populations) ด้วยการใช้รูปภาพประกอบที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่า ตลอดจนภายในงานได้มีการร่วมจัดแสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานในสังกัด ศูนย์วิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “4 ทศวรรษแห่งการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมคนชายขอบ” โดยมีผลงานเด่นที่ได้นำมาเสนอ อาทิเช่น ผลงานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง เครื่องกรองน้ำครัวเรือนแบบทรายกรองช้า, ผลงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ และผลงานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการจัดงานได้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมผลงานกันจำนวนมาก

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 390

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738