ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มิถุนายน 2562 / 07:03:02  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ อ.เถิน ตรวจติดตามงานโครงการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ อ.เถิน ตรวจติดตามงานโครงการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอเถิน สานต่องานการพัฒนาเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง” ทำการออกเยี่ยมเยือนชุมชนพบปะกับกลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่ชุมชนบ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ ร่วมตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในเชิงยับยั้งป้องกัน และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอรับงบประมาณจากทางจังหวัด มาใช้ในการดำเนินงานขุดลอกลำห้วยและสร้างฝาย เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภคภายในเขตท้องที่ชุมชน

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โครงการ “ขุดลอกเปิดทางน้ำลำห้วยแม่วะ เข้าพื้นที่กักเก็บน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค” ของชุมชนบ้านแม่วะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณของจังหวัด จากโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปี 2562 จำนวน 25,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการขุดลอกลำห้วย ซึ่งได้ดำเนินการขุดลอกโดยใช้เครื่องจักร รวมระยะทาง 280 เมตร พร้อมทั้งได้ขอใช้งบประมาณ จากโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ประจำปี 2562 ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 30,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการก่อสร้างฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทราย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ สำหรับไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งของชุมชนบ้านแม่วะหลวง โดยการดำเนินงานดังกล่าวนับเป็นความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ส่วนใหญ่มีความต้องการในเรื่องของน้ำ เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำประปาหมู่บ้านสำหรับอุปโภค-บริโภคภายในพื้นที่ชุมชนในช่วงหน้าแล้ง และทำการเกษตรตามบ้านเรือนปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งปัจจุบันทั้งสองโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทำให้ขณะนี้ในลำห้วยแม่วะ ยังมีน้ำผิวดินเหลืออยู่ในพื้นที่กักเก็บ และชาวบ้านในชุมชนอีกกว่า 250 หลังคาเรือน ยังได้มีน้ำประปาไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ แม้ตลอดช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่วะหลวงจะประสบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาน้อยมาก
ทั้งนี้จากการสอบถามชาวบ้าน ทราบว่าแต่เดิมก่อนที่จะได้มีการขุดลอกลำห้วยและสร้างฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทราย ช่วงหน้าแล้งของทุกปีในชุมชนบ้านแม่วะหลวงชาวบ้านทุกครัวเรือนต่างต้องประสบปัญหา เรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างหนัก ขาดทั้งน้ำกิน น้ำใช้ จำเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือให้หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยจัดหาน้ำมาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้เพื่อบรรเทาปัญหา ซึ่งก็ไม่เพียงพอชาวบ้านยังคงต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกจำนวนมากเพื่อจัดซื้อน้ำมาไว้สำหรับใช้เพื่อการบริโภค โดยการที่ได้รับงบประมาณมาช่วยเหลือในการขุดลอกลำห้วย และสร้างฝายแกนดินเหนียว ทำให้ปัจจุบันชุมชนบ้านแม่วะหลวงมีน้ำอย่างเพียงพอ สามารถนำมาจัดทำเป็นประปาหมู่บ้าน ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคภายในครัวเรือน ชาวบ้านไม่ต้องเดือดร้อนเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการชาวบ้านชุมชนบ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะ ต่างรู้สึกดีใจและปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยทางตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านต่างได้ออกมากล่าวถึงความรู้สึกที่ปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชนพื้นที่ได้รับการแก้ไข พร้อมกับฝากคำขอบคุณผ่านไปถึงยังรัฐบาลที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณมาให้กับทางจังหวัด และทางจังหวัดก็ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
โอกาสนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทรายของชุมชนบ้านแม่วะหลวง โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดกันเอง ทั้งนี้เพื่อจะให้ชาวบ้านได้มีความสุขและมีส่วนร่วมในงานโครงการของรัฐ ได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ของชุมชน เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลรักษาให้ใช้งานได้สมประโยชน์ไปอย่างยาวนาน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 438

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738