ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มิถุนายน 2562 / 13:49:40  
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อม อปท. รับมือภัยพิบัติ ลดอัตราการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหาย ของทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อม อปท. รับมือภัยพิบัติ ลดอัตราการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหาย ของทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพ อปท. เตรียมรับมือภัยพิบัติ ลดอัตราการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ยกระดับความช่วยเหลือของหน่วยปฏิบัติ และชุมชนในระดับท้องถิ่นให้มีสมรรถนะเพิ่มสูงขึ้น

ที่ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์รีสอร์ท (สวนทวีชล) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเชียงใหม่ปลอดภัย ภายใต้กลไกประชารัฐ ตามหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา กิจกรรมสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นและหน่วยปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางและขั้นตอนในการรับมือสาธารณภัย เพื่อให้ผู้อำนวยการอำเภอ ผู้อำนวยการท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 210 แห่ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถลดอัตราการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหาย ของทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย ยกระดับความช่วยเหลือของหน่วยปฏิบัติ และชุมชนในระดับท้องถิ่นให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น โดยมีนายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 13 อำเภอทางโซนกลางและโซนใต้ เข้าร่วมกิจกรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แนวคิดในการจัดการสาธารณภัยยุคใหม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมุ่งให้ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในทุกขั้นตอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจึงมีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมการขับเคลื่อนให้ประชาชน และอาสาสมัครในพื้นที่ชุมชน / ท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั้งนี้ การดำเนินการในภาวะฉุกเฉินซึ่งเป็นการปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงของสาธารณภัย และสร้างความมั่นใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระเบียบ โดยยึดถือว่าการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกที่จะต้องเร่งเข้าระงับและให้ความช่วยเหลือ ในกรณีดังกล่าว จึงจำเป็นต้องนำระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ จะต้องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อำนวยการท้องถิ่น เป็นผู้บัญชาการและสั่งการ ทำหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ดังนั้นในภาวะปกติจึงเป็นที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถเผชิญกับเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

ข่าวโดย : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 288

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738