ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2562 / 13:48:38  
จังหวัดลำปาง ประชุมคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น และให้สังคมตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญของสตรีผู้เป็นแม่
จังหวัดลำปาง ประชุมคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น และให้สังคมตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญของสตรีผู้เป็นแม่
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลำปาง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ ที่มีต่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนยกย่องแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งคือ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาพทั่วประเทศ เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติให้ปรากฏแก่สาธารณชน จำนวน 1 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ แม่ผู้เป็นเกษตรกร, แม่ของผู้เสียสละ, แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม, แม่ผู้มีความมานะ อดทนขยันหมั่นเพียร และแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

จังหวัดลำปาง จึงได้ทำการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คัดเลือกจากแม่ที่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม ด้วยความเสียสละ มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เป็นแบบอย่างได้ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งทำหน้าที่ของแม่ที่ดี ให้การอบรมเลี้ยงดูลูกให้มีการศึกษา มีความประพฤติดี และอาชีพสุจริต โดยมีผู้เสนอชื่อแม่ดีเด่น จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นางวิไลวรณณ ลอยมาปิง อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 230 หมู่ 4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 2. นางวรนุช นาคปานเสือ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 205-207 ถนนประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง และ 3. นางกันยา ยอดแบน อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45/2 ม.2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบยกย่องให้ นางวิไลวรรณ ลอยมาปิง อายุ 71 ปี ราษฎรตำวบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562

ข่าวโดย : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย 0987483816
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 298

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738