ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2562 / 15:44:39  
จังหวัดแพร่ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ถอดบทเรียนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
จังหวัดแพร่ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ถอดบทเรียนการดำเนินงาน  ประจำปี 2562
จังหวัดแพร่ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ถอดบทเรียนการดำเนินงาน(After Action Review : AAR) ประจำปี 2562 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค หามาตรการแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(11มี.ค.62) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกันถอดบทเรียนการดำเนินงาน (After Action Review : AAR) ประจำปี 2562 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค หามาตรการแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและร่วมกันถอดบทเรียนการดำเนินงานในครั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดแพร่เป็น 1 ใน 9 จังหวัดภาคเหนือที่ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันมาตั้งแต่ปี 2550 และเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ซึ่งพบว่าค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM10 มักจะค่าเกินค่ามาตรฐานคือเกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตรวจพบจุดความร้อนจากการเผาในพื้นที่ จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผาในพื้นที่ได้แก่ การเผาป่าจากการหาของป่า ล่าสัตว์ การแผ้วถางพื้นที่ เพื่อขยายพื้นที่ทำการเกษตร การเผาวัชพืชหรือเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร การเผาริมทาง ตลอดจนการเผาเศษกิ่งไม้ ใบไม้ หญ้าแห้ง และขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน โดยในปีนี้จังหวัดแพร่กำหนดช่วงวิกฤตหมอกควันตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 เมษายน 2562 รวม 60 วัน และขยายช่วงวิกฤตออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยขอความร่วมมือชะลอการเผา ซึ่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยใช้ระบบ Single Command แนวทางปฏิบัติ 4 มาตรการเชิงพื้นที่ได้แก่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทางหลวง และพื้นที่ชุมชน การดำเนินงานในปี 2562 พบว่าจังหวัดแพร่มีจำนวนวันที่ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนหรือ PM10 เกิดค่ามาตรฐานจำนวน 7 วัน ค่าสูงสุด 191 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และยังพบว่ามีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 53 วัน สูงสุด 173 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในส่วนของการตรวจพบจุดความร้อนจำนวน 546 จุด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีคิดเป็นร้อยละ 31.25 ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ในฐานะเลขานุการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และถอดบทเรียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่ตรวจพบจุดความร้อนสูงมากกว่า 100 จุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีบุคลากรจากสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง และหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมเป็นวิทยากร

ข่าวโดย :
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 283

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738