ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2562 / 16:43:43  
จ.พะเยาเร่งขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในพื้นที่
จ.พะเยาเร่งขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในพื้นที่
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสมระดับจังหวัด

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดขึ้น ที่ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2562 แผนงานบูรณาการระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง แนวทางการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในจังหวัดสนับสนุนการบูรณาการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา และเด็กออกกลางคัน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งจังหวัดพะเยาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งได้มีการแบ่งประเภทความต้องการความช่วยเหลือ ตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้ประกอบด้วย เด็กที่จบ ม.3 แล้วยังไม่ได้เรียนต่อ , เด็กพิการ , เด็กปกติที่ไม่ได้เรียนด้วยเหตุผลต่างๆ และ เด็กออกกลางคัน โดยข้อมูลการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ระบุว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 2,163 คน ในจำนวนนี้ ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว ประมาณ 1,000 คนเศษ และเหลืออยู่อีก 1,318 คน ที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้ทางศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้จัดทำแผนงานดำเนินการ รวมถึงการจัดทำข้อมูลแยกตามรายอำเภอและสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล ให้คณะกรรมการเข้าไปสำรวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะสำรวจความต้องการในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยเบื้องต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานหาทุนการศึกษากับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประสาน อปท.ในพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ ในเรื่องของการหาจัดทุนการศึกษา ตามระเบียนทางราชการท้องถิ่น และให้สถานศึกษาสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ทั้ง อาชีวะศึกษา และ กศน.ในพื้นที่ รวมทั้งประสานสถานศึกษาในจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถรับกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อเสนอให้กับกลุ่มเป้าได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738