ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 07:22:38  
จ.ลำปาง มอบปัจจัยการผลิต ส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืชไม้ผลทางเลือก เพื่อการพัฒนาอาชีพ
จ.ลำปาง มอบปัจจัยการผลิต ส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืชไม้ผลทางเลือก เพื่อการพัฒนาอาชีพ
จ.ลำปาง ขยายพื้นที่ต่อเนื่องสานงานเชิงรุก สร้างสรรค์ปันสุขถึงพี่น้องเกษตรกรรากหญ้า นำกล้าพันธุ์พืชเศรษฐกิจไม้ผลยืนต้นหลายชนิด มอบแก่กลุ่มเกษตรกรในเขตท้องที่ ให้ได้นำไปปลูกเพื่อการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปาง, นางปาริชาติ ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเดินทางลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจ กลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง ตามแผนปฏิบัติการ “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข” พร้อมกับได้นำปัจจัยสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร เป็นกล้าพันธุ์พืชเศรษฐกิจไม้ผลยืนต้น จากโครงการ “ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาว และไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง” ส่งมอบให้ถึงมือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพืชผลไม้ในเขตพื้นที่ ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีส่งมอบกล้าพันธุ์พืชขึ้น ณ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง โดยการส่งมอบได้มีกลุ่มเกษตรกรรากหญ้าจาก 15 ตำบล ในเขตท้องที่อำเภอเมือง รวมกว่า 60 คน ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนเข้าทำการรับมอบปัจจัยการผลิตกล้าพันธุ์พืชเศรษฐกิจไม้ผลยืนต้น จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนกลุ่มพี่น้องเกษตรกร
สำหรับกล้าพันธุ์พืชไม้ผลยืนต้น ที่ได้นำส่งมอบแก่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพืชผลไม้ทั้ง 15 ตำบลของอำเภอเมืองลำปาง ตามโครงการดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสานต่องานส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกไม้ผลยืนต้นของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ดำเนินการขึ้นเพื่อจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรของกลุ่มพี่น้องเกษตรกร จากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาสู่การทำการเกษตรแบบใหม่ผสมผสานปลูกพืชเศรษฐกิจไม้ผลยืนต้นที่มีความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการทำไร่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาเรื่องการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนท้องที่ ซึ่งจะช่วยสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้เกิดแก่สังคมส่วนรวม ตลอดจนยังเป็นการลดความเสี่ยงปัญหาด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ตกต่ำ อันเป็นผลเนื่องมาจากการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งมากจนเกินไป โดยปัจจัยสนับสนุนการผลิตที่ทางกลุ่มเกษตรกรได้รับมอบในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2562 จำนวนกว่า 700,000 บาท มาดำเนินการจัดซื้อจัดหาเป็นพันธุ์พืชไม้ผลเศรษฐกิจคุณภาพ ที่ตลาดมีความต้องการ ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นพันธุ์โกโก้ 1,500 ต้น และต้นพันธุ์อะโวคาโด้ 900 ต้น โดยกล้าพันธุ์พืชทั้งหมดที่ทางกลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองลำปางได้รับ จะได้มีการนำไปเพาะปลูกขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนให้มากขึ้น พร้อมจะมีการดูแลรักษาสภาพพันธุ์ และรักษาระดับผลการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และสำนักงานเกษตรอำเภอ จะเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการผลิตแบบคุณภาพ หรือ แบบประณีตให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของการขยายพันธุ์ การปลูก การบำรุงดูแลรักษาต้นพันธุ์ รวมไปถึงการแปรรูปผลผลิต และเทคนิคการแข่งขันทางการตลาด โดยคาดหวังว่าในอนาคตพืชไม้ผล ทั้งโกโก้ และอะโวคาโด้ ที่นำมาปลูกจะได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจประจำท้องถิ่น ที่จะช่วยสร้างอาชีพแก่พี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ สำหรับการมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในวงเงิน 700,000 บาท ตามโครงการดังกล่าว ทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ยังมีเป้าหมายที่จะดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดลำปาง ได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการปลูกพืชไม้ผลเศรษฐกิจทดแทนในเขตท้องที่อีก 3 อำเภอ อาทิ ที่อำเภองาว จะสนับสนุนพันธุ์พืชไม้ผลเศรษฐกิจ โกโก้ 260 ต้น อะโวคาโด้ 300 ต้น, แมคคาเดเมีย 240 ต้น ให้แก่เกษตรกร 20 ราย, ที่ อำเภอวังเหนือ จะช่วยสนับสนุนพันธุ์โกโก้ 400 ต้น อะโวคาโด้ 300 ต้น แมคคาเดเมีย 100 ต้น ให้แก่เกษตรกร 20 ราย และที่ อำเภอเมืองปาน จะช่วยสนับสนุนพันธุ์โกโก้ 240 ต้น อะโวคาโด้ 300 ต้น และแมคคาเดเมีย 260 ต้น ให้แก่เกษตรกรอีก 20 ราย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 312

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738