ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 09:04:24  
กระทรวงพาณิชย์ ยกนิ้วให้ "บ้านป่าป๋วย" อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เลือกเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Valley) แห่งใหม่
กระทรวงพาณิชย์ ยกนิ้วให้ "บ้านป่าป๋วย" อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เลือกเป็นหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Valley) แห่งใหม่
กระทรวงพาณิชย์ คัดเลือก "บ้านป่าป๋วย" อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Valley) แห่งใหม่ หลังชาวบ้านสามารถปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ สามารถเพิ่มมูลค่าต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่มาตรฐาน Organic Thailand ตามนโยบายรัฐบาล

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ประเมินการดำเนินงานและทำการเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Valley) แห่งใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลด้านการผลักดันสินค้าและบริการท้องถิ่นออกสู่ตลาดโลก (Local to Global)" โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ส่งเสริมหมู่บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ หรือ Organic Village หลังจากการประเมินพบว่าเกษตรกรในหมู่บ้านแห่งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเข้าสู่ระบบการทำเกษตรอินทรีย์ มีผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน สามารถเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์สู่มาตรฐาน Organic Thailand และมาตรฐานอินทรีย์ในระดับสากล ได้มาตรฐาน อย. HALAL มีการบริหารจัดการระบบตลาดในชุมชนของตนเอง อย่างไรก็ตาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ยังได้อบรมเกษตรกรในเรื่องระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมกับช่วงการผลิต ประสานจัดหาช่องทางการตลาด ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้า และต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สามารถต่อยอดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีทั้งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการสร้างให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเกิดการขยายตัวสู่ Local to Economy ต่อไป
ว่าที่ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน กล่าวว่า หมู่บ้านป่าป๋วย มีความเข้มแข็งมากชาวบ้านมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับเปลี่ยนผลผลิต ให้เป็นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้เป็นแกนหลักในการผลักดันชาวบ้านให้หันมาปลูกพืชผักอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็น ลำไย กระเทียม หอมแดง มะม่วง พืชผัก ส่วนหนึ่งนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าของสินค้า ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนทั้งการอบรม และเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายผลผลิต ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นพร้อมกับช่วยยกระดับและต่อยอดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยสู่ตลาดโลกอีกด้วย
ทั้งนี้ หมู่บ้านป่าป๋วย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นป่าไม้ป๋วย (ไม้ตะแบก) ชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่อพยพมาจากหมู่บ้านสันกำแพง หมู่บ้านฉางข้าวน้อย ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนในปัจจุบัน และยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจุดชมนกยูงไทยป่าที่สวยที่สุดในประเทศ คือ จุดชมนกยูง ณ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าบ้านโฮ่ง บ้านป่าป๋วย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 05352565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 1055

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738