ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 10:26:51  
จังหวัดพะเยา จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางสร้างจังหวัดสะอาด อำเภอใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ
จังหวัดพะเยา จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางสร้างจังหวัดสะอาด อำเภอใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ
จังหวัดพะเยา จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางสร้างจังหวัดสะอาด อำเภอใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางสร้างจังหวัดสะอาด อำเภอใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ จังหวัดพะเยา กิจกรรมการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของผู้บริหารองค์กรในการป้องกันและปราบปรามทุจริต” ซึ่งสำนักงานจังหวัดพะเยาจัดขึ้น เพื่อ เสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานการเงินบัญชีและการพัสดุ และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคจำนวน 33 หน่วยงานหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา จำนวน 33 หน่วยงาน และอำเภอทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 150 คน
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ยังได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และงบประมาณ และพัสดุ โดยคลังจังหวัดพะเยา รวมถึงการเสวนาในหัวข้อ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 229

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738