ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 13:05:51  
เชียงรายจัดกิจกรรมค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการผลิตสื่อให้เป็นครูสอนนักเรียน
เชียงรายจัดกิจกรรมค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการผลิตสื่อให้เป็นครูสอนนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูสอนนักเรียนเด็กพิการ

วันนี้ 13 มิถุนายน 2562 ที่อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้านและชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) และผลิตสื่อที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูประจำ นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาช่วยเหลือเด็กพิการได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลภายใต้โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวม 386 คนเป็นนักเรียนรับบริการไป- กลับจำนวน 101 คน และนักเรียนรับบริการที่บ้าน จำนวน 282 คน ประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ทางการได้ยิน ทางสติปัญญา ทางร่ายกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ทางการเรียนรู้ ทางการพูดและภาษา ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน จะได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาการตามความต้องการของแต่ละบุคคลจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายและผลิตสื่อการสอนเด็กพิการอีกด้วย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 239

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738