ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 13:34:01  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจที่ 16 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจที่ 16 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจที่ 16 ในโอกาสตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายกมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจที่ 16 พื้นที่รับผิดชอบพื้นที่เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) พร้อมคณะ ณ ห้องรับรองของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
นายกมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจที่ 16 กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ในภารกิจการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จ รวมทั้งภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจที่ 16 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดเชียงราย อาทิ การดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาของจังหวัดและระดับอำเภอ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย การเตรียมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ภัยแล้ง วาตภัย ไฟป่า หมอกควัน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณฯ การโอนและขึ้นทะเบียนบัญชีทรัพย์สินของโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค ตามแผนงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2661 และ 2562 และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และอื่น ๆ ตามลำดับต่อไป

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 224

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738