ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 18:07:20  
จังหวัดลำปาง ประชุมสัมมนาประเมินผลโครงการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2562
จังหวัดลำปาง ประชุมสัมมนาประเมินผลโครงการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2562
จังหวัดลำปาง ประชุมสัมมนาประเมินผลโครงการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2562

วันนี้ 13 มิถุนายน 2562 ที่ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี เปิดการประชุมสัมมนาประเมินผลโครงการ เพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นสถานการณ์ปัญหาที่เราประสบอยู่เป็นประจำทุกปี เป็นเรื่องที่รัฐบาลถือเป็นวาระของชาติเนื่องจากเกิดผลกระทบ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในห้วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน จะเป็นช่วงที่เกิดปัญหาที่วิกฤตจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความใส่ใจร่วมกันหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ต้นทาง ในระดับพื้นที่ และให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ของการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สำหรับในห้วงปี 2562 ที่ผ่านมา พื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจพบจุดความร้อน(Hotspot)ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 จำนวน 986 จุด ซึ่งพบมากในบริเวณท้องที่ อำเภองาว อำเภอเถิน อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองลำปางตามลำดับ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าบริเวณ ดอยพระบาท ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะหมอกควันปกคลุมพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 มีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน(120 mg/m3) จำนวน 23 วัน โดยในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ค่า PM 10 สูงสุด มีปริมาณ (263 mg/m3) ณ สถานีตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน(50 mg/m3) จำนวน 71 วัน โดยในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ค่า PM 10 สูงสุด มีปริมาณ (194 mg/m3) ณ สถานีตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พื้นที่ เสียหายจำนวน 10,684 ไร่ 3 งาน พื้นที่เสียหายริมทาง 33 ไร่ 2 งาน และผลการจับกุมดำเนินคดีจำนวน 79 ราย
การจัดประชุมสัมมนาประเมินผลโครงการเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปางประจำปี พ.ศ.2562 ในวันนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ ในการระดมพลังความคิดในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง รวมถึงจุดเด่น จุดด้อยของแต่ละภาคส่วน เพื่อที่จะได้นำข้อมูลต่างๆ มาปรับใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ของจังหวัดลำปาง ให้บรรลุสัมฤทธิ์ผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของ พี่น้องชาวลำปางต่อไป

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 302

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738