ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 18:08:39  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.แพร่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.แพร่
สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาพบอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูง พร้อมย้ำการกำจัดลูกน้ำยุงลายไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคน

นายสวาท ชลพล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่(สคร. 1 เชียงใหม่) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก ตามโครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยในช่วงเช้าจะมีการปล่อยขบวนรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน(ASEAN Dengue Day) วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี ในปีนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “หยุดไข้เลือดออก : เริ่มต้นที่ตัวเรา” (End Dengue : Starts With Me) ซึ่งหน้าที่ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานราชการด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันโดยเริ่มต้นที่บ้านของตนเอง การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกจึงจะได้ผล

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร. 1 เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีนี้ว่ามีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นและมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยข้อมูลล่าสุดพบว่าผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 ราย เสียชีวิตจากภาวะของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ ส่วนผู้ป่วยในจังหวัดนครศรีธรรมราช อีก 5 ราย เสียชีวิตจากภาวะตับวาย ต่างจากข้อมูลในอดีตที่ผู้ป่วยไข้เลือดออกส่วนใหญ่มักจะสูญเสียสารน้ำในโลหิตจนเกิดภาวะช็อคและอาการทรุดลงอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะเสียชีวิต สอดคล้องกับข้อมูลที่พบว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะอ้วนหรือมีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) มากกว่า 35 ขึ้นไป หรือเป็นโรคหัวใจร่วมด้วยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วไป

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอสูงเม่น พบผู้ป่วยสูงสุดในปี 2558 จำนวน 248 ราย รองลงมา ปี 2556 จำนวน 229 ราย และล่าสุด ปี 2561 จำนวน 145 ราย แสดงถึงความรุนแรงของโรคและอาจมีการระบาดที่อาจเกิดขึ้นอีกในพื้นที่ สคร. 1 เชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้เลือดออก ระดมหาแนวคิดในการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และนำไปป้องกันตนเอง ป้องกันครอบครัว และบอกต่อเพื่อนบ้าน จนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) ได้ โดยมีเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) อสม. นำชุมชน แกนนำนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 567

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738