ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2562 / 18:12:22  
ประเทศไทย จัดประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวสมาชิก ACMECS ประเทศลุ่มน้ำอิรวดี – เจ้าพระยา- แม่โขง ที่จังหวัดเชียงราย
ประเทศไทย จัดประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวสมาชิก ACMECS ประเทศลุ่มน้ำอิรวดี – เจ้าพระยา- แม่โขง ที่จังหวัดเชียงราย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อิรวดี –เจ้าพระยา – แม่โขงเพื่อร่วมมือพัฒนาก้าวไปสู่ระดับสากลที่ว่า ห้าประเทศ – จุดหมายปลายทางเดียว

วันนี้ 13 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย ได้มีการแถลงการประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สมาชิกระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 4 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมีเข้าร่วมแถลงการณ์ประชุม มี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากประเทศไทย มี HE. Dr. Thong Khon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว จากประเทศกัมพูชา (Minister of Tourism, Ministry of Tourism) มี H.E. Mr. SAVANKHONE RAZMOUNTRY รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จากประเทศลาว (Deputy MinisterMinistry of Information, Cutture and Tourism) และ Mr. Le Quang Tung รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จากประเทศเวียดนาม (Deputy Minister, Ministry of Culture, Sports and Tourism) โดยนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าถึงการประชุมครั้งนี้ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอิรวดี – แม่โขง - เจ้าพระยา ครั้งที่ 4 การประชุมระดับรัฐมนตรี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยว และการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือ CLMV ครั้งที่ 5 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมเดอะริเวอรี่ บาย กะตะธานี เชียงราย โดยประเทศไทยเป็น เจ้าภาพจัดการ ภายใต้ชื่อหัวข้อ สายน้ำแห่งชีวิต มหานทีสามสาย อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ให้สื่อถึงความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจกัน สร้างความอุดมสมบูรณ์ ตามสายน้ำที่ไหลผ่าน เส้นทางเชื่อมโยงสานสัมพันธ์ประเพณี วัฒนธรรม ที่คล้ายคลึงกันและหลากหลาย เพื่อร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ในกลุ่ม ให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในระดับสากล เพื่อบรรลุเจตนารมณ์ที่ว่า ห้าประเทศ – จุดหมายปลายทางเดียวหรือ Five Countries One Destination โดยการนำเอา Land Mark สถานที่สำคัญของประเทศสมาชิก ACMECS ได้นำเสนอเป็นภาพสื่อสารหลักของงาน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ นครวัดนครธม ศาลากลางโฮจิมินห์ พระบรมมหาราชวัง พระธาตุอินทร์แขวน และพระธาตุหลวง ซึ่งจะสะท้อนเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมเมืองโบราณ และมรดกวัฒนธรรม โดยจะเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันของประเทศสมาชิก ภายใต้แผนแม่บท ACMECS ระหว่างปี 2562-2566 ซึ่งประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์และการตลาด การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมความมุ่งมั่นที่ว่า ห้าประเทศ – จุดหมายปลายทางเดียว เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในกลุ่มอนุภูมิภาค ACMECS รวมทั้งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทาง เพื่อส่งเสริมเมืองโบราณ มรดกทางวัฒนธรรม เส้นทางตามรอบพระพุทธศาสนา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการขับรถท่องเที่ยวด้วยตนเอง เป็นต้น รวมถึงแผนปฏิบัติการจะส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ยังสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมและสินทรัพย์ทางธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับนานาชาติ และองค์กรภาครัฐมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงที่ยั่งยืนในภูมิภาค นอกจากนี้มีแผนปฏิบัติการจะนำไปสู่การแบ่งปัน แนวปฏิบัติ และความรู้ที่เป็นเลิศ ซึ่งจะเพิ่มความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของ ACMECS ให้มากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยเพิ่มโอกาส และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาภูมิภาค ACMECS ไปด้วยกัน สำหรับการประชุมครั้งที่ 5 ของกลุ่มประเทศ CLMV สมาชิกประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดย HE. Dr. Thong Khon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว จากประเทศกัมพูชา (Minister of Tourism, Ministry of Tourism)เป็นตัวแทนได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อประเทศไทย สำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น และการจัดประชุมฯ ที่ยอดเยี่ยมในฐานะเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 4 และประเทศกัมพูชา พร้อมจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 5 ในปี 2564 เพื่อติดตามการประชุมสุดยอด ACMECS ครั้งที่ 9 ณ ประเทศกัมพูชาในปี 2563 อีกด้วย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 313

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738