ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2562 / 14:21:54  
ผู้ประกอบการสิ่งทอจาก 5 อำเภอในจังหวัดลำพูน รวมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ผลิต ที่ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหมผ้าตีนจกลุ่มน้ำลี้
ผู้ประกอบการสิ่งทอจาก 5 อำเภอในจังหวัดลำพูน รวมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ผลิต ที่ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหมผ้าตีนจกลุ่มน้ำลี้
ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เมื่อลงมือทำ ผู้ประกอบการสิ่งทอจาก 5 อำเภอในจังหวัดลำพูน รวมกลุ่มเรียนรู้การเสริมศักยภาพสิ่งทอสู่ตลาดสากลด้วยเทคโนโลยีนาโน ก่อนต่อยอดด้วยการ Workshop ค่ายนักธุรกิจเพื่อการออกแบบ และส่งผลงานเข้าแข่งขัน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล ประจำปี 2562

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะผู้ผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหมผ้าตีนจกลุ่มน้ำลี้ วัดพวงคำ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการสิ่งทอ อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอเมือง อำเภอป่าซาง และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน อำเภอละ 4 ราย/กลุ่ม รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตสิ่งทอ ด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้และแสวงหากลไก สร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดการสื่อสารข้อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการปรับประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และยกระดับนำไปสู่การพัฒนาชุมชน เกิดเป็นเครือข่ายผู้ตระหนักใช้เทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่ม/ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมครั้งที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จากผลงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีการใช้นาโนเทคโนโลยีออกสู่ตลาด กิจกรรมครั้งที่ 2 : การนำผู้ประกอบการ ที่ผ่านการอบรมครั้งที่ 1 ดำเนินการอบรม Workshop ค่ายนักธุรกิจ เพื่อการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2562 จำนวน 20 คน (กลุ่มละ 2 ท่าน) ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมชุมชนต้นแบบ “บ้านหนองเงือก” ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน และกิจกรรมครั้งที่ 3 : การประกวดผลงาน/ ผลิตภัณฑ์ ที่มีการเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีรายกลุ่ม ขยายผลประชาสัมพันธ์ผลงานสู่เครือข่ายอื่นในจังหวัดด้วยผู้นำชุมชนหรือจากต้นแบบผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะผู้ผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล ประจำปี 2562 นับเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะผู้ผลิต ระหว่างจัดกิจกรรมตลอด 5 วัน ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังการบรรยาย และ workshop ภายใต้หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาตนเองและการสร้างมาตรฐานสินค้าด้านแนวคิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาตนเอง - ความรู้เบื้องต้นเพื่อการผลิตอาหาร จี เอช พี (GHP, Good Hygiene Practice) - ความรู้เบื้องต้นของการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์สิ่งทอ - เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม - การทำ workshop: ตัวอย่างการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยผลงานวิจัย - การบรรยาย และ workshop เทคโนโลยีกี่ทอมือระบบ 12 ตะกอ 2 ขาเหยียบ และเดินทางติดตามและสำรวจกลุ่มผู้ประกอบการสิ่งทอ ซึ่งกระบวนการอบรมได้เน้นการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะผู้ผลิต สร้างองค์ความรู้ และแสวงหากลไกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้สู่ตลาดสากล

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 245

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738