ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2562 / 14:27:33  
จังหวัดน่าน อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์
จังหวัดน่าน อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์
จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และขยายเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชน” (กิจกรรมเนื่องในเดือนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562)

ที่ โรงเรียนนันทวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานโครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และขยายเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชน” (กิจกรรมเนื่องในเดือนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562) โดยมีนายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการในวันนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในเดือนรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลูกสำนึกให้เด็กและเยาวชน ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี ในระดับพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ตกอยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจาก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ โรงเรียนน่านนคร โรงเรียนศรีนครน่าน โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร และครูผู้ควบคุม รวม 160 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน (สคชจ.น่าน) และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 636

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738