ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2562 / 19:39:14  
การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่..//
การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่..//
บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งปิดหีบมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน แม้จะไม่คึกคักเท่าการเลือกตั้ง ส.ส. และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย..//

บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้ความสนใจมาใช้สิทธิ์จำนวนมากกว่าครั้งที่ผ่านมาโดยทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้า ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงเวลาปิดหีบเมื่อเวลา 15.00 น. ซึ่งการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นการเลือกตั้งทั่วประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ ประกอบด้วย 17 จังหวัดภาคเหนือ 196 อำเภอ จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 1,226 หน่วย จำนวนสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,395,362 ราย   มีผู้แทนเกษตรกรได้จำนวน 5 คน จากจำนวนผู้สมัคร 26 คน  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-5 จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อเข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีอำนาจหน้าที่ ในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร กําหนดมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเกษตรกร เป็นต้น      
สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกกองทุนฯ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง 25 อำเภอ จำนวน 161,564 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 141 หน่วย ทั้งนี้  จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร จำนวน 2 ราย ที่อำเภอดอยสะเก็ด 1 ราย และอำเภอสันทราย 1 ราย     

ข่าวโดย : นางสาวธิติมา​ พันรอด
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา​ พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 505

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738