ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2562 / 20:56:16  
คณะผู้บริหาร อบจ.ลำปาง เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ ถวายรายงานความคืบหน้าโครงการ
คณะผู้บริหาร อบจ.ลำปาง เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ ถวายรายงานความคืบหน้าโครงการ
คณะผู้บริหาร อบจ.ลำปาง เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ ถวายรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" เพิ่มพื้นที่วัด ปลูกต้นไม้ สร้างเขตพุทธอุทยาน และสร้างแหล่งน้ำ ถวายเป็นพระกุศลฯ

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง และ นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายรายงานความคืบหน้าโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมกันปลูกป่า ธนาคารน้ำใต้ดิน และสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยได้ประทานต้นตะเคียนทองให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนำไปปลูกยังบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระอนุญาตให้คณะพุทธบริษัทวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ดำเนินโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" เพิ่มพื้นที่วัด ปลูกต้นไม้ สร้างเขตพุทธอุทยาน และสร้างแหล่งน้ำ ถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา วันที่ 26 มิถุนายน 2561 และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอันสัปปายะเหมาะเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมและเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เกิดแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง 8.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 5.00 เมตร จำนวน 1 จุด และขนาดสันฝายกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมขุดลอกขยายพื้นที่รับน้ำ เพื่อเป็นการสานต่อโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

และในโอกาสเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" จะมีการปลูกกล้าไม้จำนวน 20,000 ต้น ในพื้นที่ 100 ไร่ ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ประทานกล้าไม้ต้นยางนา ต้นพยุง ต้นประดู่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา" โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 401

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738