ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2562 / 10:56:36  
องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ที่เชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ที่เชียงใหม่  พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
วันที่ (11 ก.ค. 2562) ที่ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยมีส่วนราชการ อาสาสมัคร หัวหน้าสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เจ้าหน้าที่ และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง กว่า 100 คน เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

          องคมนตรีได้ให้นโยบายสำคัญในการทำงาน เพื่อสนองตามพระราชประสงค์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 และพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า และการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างถูกต้อง แก่หัวหน้าสถานีวิจัยและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้ง 39 แห่ง พร้อมเน้นย้ำทุกคนให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยให้ความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสำรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบ ทั้งพื้นที่ตั้งสถานี/ศูนย์ดำเนินการ รวมทั้งพื้นที่จัดสรรแก่เกษตรกร เพื่อให้การใช้พื้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
          สำหรับการดำเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชนชาวเขา ถือเป็นแนวทางสำคัญที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ เมื่อมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมพืชเขตหนาวแก่เกษตรกรชาวเขาแล้ว จำเป็นต้องช่วยเหลือด้านการตลาด เพื่อจำหน่ายผลิตผลจากแปลงของเกษตรกร ซึ่งขณะนี้นอกจากช่องทางจำหน่ายในร้านโครงการหลวงแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้เริ่มทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางกลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 พบว่า ประชาชนให้ความสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านมือถือบนแอพพลิเคชั่น line@ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพของโครงการหลวงได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มูลนิธิฯ จึงมีแผนจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์อื่นที่เป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าทั่วไปเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป อีกทั้งยังกำหนดจัดงานโครงการหลวง 50 ในวาระครบรอบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2562 ณ ห้างเซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพ ฯ ซึ่งจะมีผลิตผลผลิตภัณฑ์มากมายจำหน่ายในงาน
          ด้านการดำเนินงานพัฒนาสังคม มูลนิธิโครงการหลวงเน้นการดำเนินงานพัฒนาชุมชนโครงการหลวง ไปสู่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงที่ยั่งยืน วางรากฐานการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่ประชาชนทุกระดับ เพื่อให้ดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พัฒนาไปสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบการเรียนรู้งานโครงการหลวงที่ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
          ส่วนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายสำคัญของมูลนิธิโครงการหลวงในขณะนี้ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนและเป็นไปตามพระราชประสงค์รัชกาลที่ 9 และพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝน มูลนิธิโครงการหลวงจึงมีแผนจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ รวมทั้งการปลูกหญ้าแฝก โดยการสนับสนุนของศูนย์พัฒนาที่ดินโครงการหลวง เป้าหมายจำนวน 10,800,000 กล้า เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินในช่วงฤดูฝน ดำเนินการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 10 แห่ง รวม 4,091 ไร่ นอกจากนี้ การดำเนินโครงการต้นแบบการกักเก็บก๊าซคาร์บอนและการลดก๊าซเรือนกระจก โดยความความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนำร่องที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2558-2560 นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดการดูแล รักษา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปลูกป่าเพื่อการกักเก็บคาร์บอนอย่างยั่งยืน เน้นหลักการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ ตามแนวทางการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูก และเป็นป่าต้นน้ำลำธาร จึงสามารถเป็นต้นแบบและขยายไปยังพื้นที่สูงแห่งอื่น ๆ ต่อไป


ข่าวโดย : ศราวุธ เจิมจันทร์/คมศักดิ์ หล่อเถิน
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 237

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738