ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2562 / 13:27:53  
จังหวัดเชียงราย Kick off ตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัย รับมืออุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562
จังหวัดเชียงราย Kick off ตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัย รับมืออุทกภัยและดินถล่ม  ปี 2562
จังหวัดเชียงราย Kick off ตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัย จากทุกภาคส่วนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562 เป้าหมายสูงสุด คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันนี้ (11 ก.ค.62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2562 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพล เจ้าหน้าที่ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ของหน่วยงานทั้งหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิองค์กรสาธารณกุศล และภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
นายประจญ ปรัชญ์สกุล กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่สำคัญ อีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นการระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล ในจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับสาธารณภัยอันเนื่องมาจากอุทกภัย และดินถล่ม ตลอดจนสาธารณภัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งในด้านบุคลากร เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
สำหรับกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2562 ได้รับการสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ จากหลายภาคส่วน ทั้งอากาศยาน รถ และเรือ จำนวนมาก เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 37 สนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่ FTS รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถครัวสนาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 สนับสนุนอากาศยาน ชุดสุนัขทหาร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มประปาสนาม รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เรือท้องแบน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย สนับสนุน รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วมขัง รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 KVA พร้อมเสาส่องสว่าง 9 เมตร รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล รถขุดล้อยางกู้ภัยชนิดปรับระดับฐานล้อยกสูงได้พร้อมอุปกรณ์ขุด-เจาะ-ตัก และตัด รถหัวลากพร้อมหางลาก เรือท้องแบนอลูมินั่มและแบบไฟเบอร์กลาสเรือแอร์โบ๊ท และยานเบาะอากาศกู้ภัย ขนาด 7 ที่นั่ง (ยานโฮเวอร์คราฟ) ตลอดจนกำลังพล ทั้งสิ้นกว่า 700 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวในวันนี้ ถือเป็นการ Kick off การเตรียมความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัย ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 256

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738