ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 10:34:53  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประชุมปรับแผนพัฒนากำลังคนรองรับการเปิดด่านสากลปางมอญ เมืองนกยูงไทย และสมาร์ทซิตี้
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประชุมปรับแผนพัฒนากำลังคนรองรับการเปิดด่านสากลปางมอญ เมืองนกยูงไทย และสมาร์ทซิตี้
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประชุมปรับแผนพัฒนากำลังคนรองรับการเปิดด่านสากลปางมอญ เมืองนกยูงไทย และสมาร์ทซิตี้ เพื่อให้สอดรับและทันต่อสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ที่ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ รองประธานและเลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อทบทวนปรับแผนกำลังคนฯ ให้สอดรับและทันต่อสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ทั้งนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานกลุ่มที่พักและบริการด้านอาหาร , กลุ่มท่องเที่ยว , กลุ่มสัมมาชีพ OTOP และวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม , และกลุ่มเกษตรกร
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า ผลการประชุมคณะทำงานทั้ง 4 คณะ มุ่งเน้นขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยาพร้อมกันทุกมิติแบบองค์รวม อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับตลอดต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผ่านระบบฐานข้อมูลเดียวทุกหน่วยงานเป็น Big Data ระดับจังหวัด เพื่อรองรับการเป็น พะเยาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เน้นพัฒนากำลังคนเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ เน้นใช้ตลาด นำการผลิตและการพัฒนากำลังแรงงาน ทั้งนี้ทักษะจำเป็นที่ต้องการพัฒนาเร่งด่วน คือ ทักษะด้านดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมประเพณี กฎหมายเกี่ยวกับการค้าชายแดน และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเปิดด่านสากลปางมอญ สปป.ลาว ที่เชื่อมต่อผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ซึ่งมีกำหนดเปิดเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2562 สอดคล้องกับสโลแกนตักบาตรเช้าที่กว๊านพะเยา กินข้าวตอนที่ลาว และการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว พะเยาเมืองนกยูงไทย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738