ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 11:00:18  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ประชุมปรับแผนพัฒนากำลังคน รองรับการเปิดด่านสากล ปางมอญ - เมืองนกยูงไทย และสมาร์ทซิตี้
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ประชุมปรับแผนพัฒนากำลังคน รองรับการเปิดด่านสากล ปางมอญ - เมืองนกยูงไทย และสมาร์ทซิตี้
นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ รองประธานและเลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2560 – 2564 ณ ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ รองประธานและเลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2560 – 2564 ณ ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อทบทวนปรับแผนกำลังคนฯ ให้สอดรับและทันต่อสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน โดย คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา แบ่งเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานกลุ่มที่พักและบริการด้านอาหาร (ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยาเป็นประธาน) กลุ่มท่องเที่ยว (ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เป็นประธาน) กลุ่มสัมมาชีพ OTOP และวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา เป็นประธาน) และกลุ่มเกษตรกร (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา เป็นประธาน) นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะทำงานทั้ง 4 คณะ มุ่งเน้นขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พร้อมกันทุกมิติแบบองค์รวม อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับตลอดต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผ่านระบบฐานข้อมูลเดียวทุกหน่วยงานเป็น Big Data ระดับจังหวัด เพื่อรองรับการเป็น “พะเยาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)” เน้นพัฒนากำลังคนเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ เน้นใช้ “ตลาด” นำการผลิตและการพัฒนากำลังแรงงาน ทั้งนี้ทักษะจำเป็น ที่ต้องการพัฒนาเร่งด่วน คือ ทักษะด้านดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมประเพณี กฎหมายเกี่ยวกับการค้าชายแดน และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเปิดด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ สปป.ลาว ที่เชื่อมต่อผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา สอดคล้องกับสโลแกน “ตักบาตรเช้าที่กว๊านพะเยา กินข้าวตอนที่ลาว” และการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว “พะเยา..เมืองนกยูงไทย”

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 246

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738