ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 11:11:48  
พลังงานจังหวัดเชียงราย จัดอบรมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีเตาเผาไร้ควันมุ่งสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านพลังงานชุมชน
พลังงานจังหวัดเชียงราย จัดอบรมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีเตาเผาไร้ควันมุ่งสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านพลังงานชุมชน
พลังงานจังหวัดเชียงราย เดินหน้าจัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีเตาเผาไร้ควัน ลดการเผาในที่โล่ง หวังสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านพลังงาน มุ่งเป้าขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (12 ก.ค.62) ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับชุมชนเทคโนโลยีเตาเผาไร้ควันขนาด 200 ลิตร ในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย และกิจกรรมสรุปบทเรียนพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงานชุมชน อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตเชียงรายจังหวัดเชียงราย
นางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อรณรงค์และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตลอดจนเป็นการขยายผลสู่โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน จากโรงเรียนเป้าหมาย 6 โรงเรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 อปท. และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและชุมชน ผ่านช่องทางของการวางแผนพลังงานชุมชนเป็นโครงการที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันและเป็นการสร้างศักยภาพและความรู้ด้านการจัดการเพื่อหาแนวทางลดการเผาในที่โล่ง โดยผ่านโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เข้าใจถึงปัญหาและวิธีแก้ไขในระดับชุมชนที่มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนน้อยที่สุด
จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและมอบวัสดุเกษตรเตาเผาไร้ควันขนาด 200 ลิตร (ชนิดเผาเร็ว) ให้แก่โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงานชุมชน จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา อำเภอแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อำเภอเวียงชัย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว และโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จากนั้น ได้มอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานที่ดี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย และเทศบาลตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว และมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้าองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย รวมถึงกลุ่มเกษตรอินทรีย์ขยายผลศาสตร์พระราชา บ้านห้วยกีด อำเภอเมืองเชียงราย
นอกจากนี้ ภายในงานจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ "สรุปบทเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน" การบรรยายพิเศษหัวข้อ "วิธีการบำรุงรักษา และการขยายผลการนำไปใช้งานของวัสดุเกษตรเตาเผาไร้ควัน” การสาธิตวิธีการใช้งาน การประกอบวัสดุเกษตรเตาเผาไร้ควัน และพิธีส่งมอบวัสดุเกษตรเตาเผาไร้ควัน ขนาด 200 ลิตร (ชนิดเผาเร็ว)ให้แก่ 6 โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงานชุมชน และ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านบริหารจัดการพลังงานที่ดีเพื่อนำไปขยายผลสู่ชุมชนและพัฒนาต่อยอดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยในโอกาสต่อไป

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 281

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738