ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 11:23:15  
อ.เวียงแหง มอบธงครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด
อ.เวียงแหง มอบธงครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด
อ.เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มอบธงครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่วงเครือ หมู่ 4 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอเวียงแหง เป็นประธานในพิธีมอบธงครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด แก่ราษฎร บ้านม่วงเครือ หมู่ 4 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ และเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางพระราชดำริฯ โดยบ้านม่วงเครือ หมู่ 4 ที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกระบวนการ 10 ขั้นตอน เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปประธรรมและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อสนองพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบน้อมนำในการปฏิบัติ ประชาชน ได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ จนหมู่บ้านได้ประสบผลสำเร็จในการใช้หลักการ ชุมชนดูแลชุมชน ทำให้กลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ ได้หันมามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน นำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 299

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738