ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 14:06:25  
เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ พมจ.ลำพูน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เสริมทักษะการทำกรวยดอกไม้ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต
เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ พมจ.ลำพูน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ เสริมทักษะการทำกรวยดอกไม้ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต
เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ โดยจัดฝึกอบรมการทำกรวยดอกไม้ส่งจำหน่ายให้วัดพระธาตุหริภุญชัย เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ในชุมชน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลำพูน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปี 2562 โดยมี วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนมาบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ สิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการเข้าถึงสิทธิด้านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ตลอดจนอาสาสมัครดูแลผู้พิการ ทราบถึงสิทธิสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ
จากนั้น มีการอบรมการทำกรวยดอกไม้ เพื่อส่งจำหน่ายให้วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โดยมีวิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้และการฝึกอาชีพ ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม มาฝึกอบรมให้แก่ ผู้ดูแล คนพิการ และ ผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน เพื่อต่อยอดพัฒนา การฝึกปฏิบัติการทำกรวยดอกไม้ที่มีความสวยงาม เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของกรวยดอกไม้ สามารถนำไปจำหน่าย สร้างรายได้ให้ชุมชน อันเป็นการพัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน 053 511 555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 305

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738