ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2562 / 14:15:13  
จังหวัดแพร่ขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เร่งป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและดำเนินการอย่างเข้มข้นทุกพื้นที่ในจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าได้รับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562) มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมรวม 28,785 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 2,355 รายอัตราป่วย 43.57 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก มากกว่าปี 2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 1.7 เท่า ผู้ป่วยเสียชีวิต 43 ราย พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ภาคใต้ภาคกลางและภาคเหนือ กระจายการเกิดโรคทางกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 5-14 ปี รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 15-34 ปี และอายุ 0-4 ปีตามลำดับ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมยุงลายกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมกัน จังหวัดแพร่จึงให้สำนักงานสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ขับเคลื่อนการดำเนินตามบันทึกข้อตกลงจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโดยประสานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการทุกส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสนับสนุนการดำเนินงาน นอกจากนั้นยังกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการ 3 ก ได้แก่ ป้องกันควบคุมโรคโดยยุงลาย/จัดการสิ่งแวดล้อม/กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ 7 ร ได้แก่ โรงเรือน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน โรงเรียน และสถานที่ราชการ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง /.

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 228

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738