ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 11:35:17  
เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา จับมือกับ สสส.สำนัก 4 เดินหน้าสร้างจังหวัดส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ร่วมกับ 6 จังหวัดทั่วประเทศ
เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา จับมือกับ สสส.สำนัก 4  เดินหน้าสร้างจังหวัดส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ร่วมกับ 6 จังหวัดทั่วประเทศ
เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา จับมือกับ สสส.สำนัก 4 เดินหน้าสร้างจังหวัดส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ร่วมกับ 6 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ วางเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกัน

ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยาจำกัด สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และสำนักงานสร้างเสริมสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว (สสส.-สำนัก 4) จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ เพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว เรียนรู้กระบวนการทำงานของเครือข่าย และสร้างความรู้ความเข้าใจ วางเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยมีตำบลต้นแบบ 10 ตำบล รวมกว่า 70 คน ประกอบด้วย ตำบลแม่กา ศรีถ้อย สันโค้ง ดอกคำใต้ พระธาตุขิงแกง ขุนควร สบบง ทุ่งกล้วย ดงเจน และห้วยยางขาม
นอกจากนั้นยังมีภาคีเครือข่ายองค์กรและส่วนราชการต่างๆ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ตชด.32 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เป็นต้น สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การรายงานสถานการณ์เด็กเยาวชนระดับประเทศ การชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังทำข้อตกลง MOU ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของจังหวัดระหว่างพื้นที่ 10 ตำบล กับสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยาด้วย
สำหรับการทำข้อตกลงหรือ MOU นั้น พื้นที่ทำงานทั้ง 10 ตำบลจะดำเนินการใน 4 ประเด็นดังนี้คือ การจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวในระดับชุมชน การสำรวจฐานข้อมูลสถานการณ์เด็กสถานการณ์สุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวในชุมชน การประชุมคณะทำงานเพื่อสังเคราะห์และจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะทำงานในระดับชุมชนและการจัดเวทีสร้างการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวในชุมชนตามบริบทของชุมชนนั้นๆทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงปลายเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งถือเป็นเฟสแรกของการจัดกิจกรรมโครงการ
สำหรับการฃับเคลื่อนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพะเยาได้รับการสนับสนุนจาก สสส.สำนัก 4 สำนักงานสร้างเสริมสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว ซึ่งขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการครอบครัวอบอุ่นโดยมีตัวชี้วัด 3 องค์ประกอบ คือ สัมพันธภาพของคนในครอบครัว บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และการพึ่งตนเอง ซึ่งกำหนดการดำเนินงาน 3 โมเดล โมเดลที่ 1 การส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นในชุมชน ดำเนินการนำร่องใน 11 จังหวัด และปี 2562 ยกระดับเป็นจังหวัดส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ 7 จังหวัด คือ ลำปาง พะเยา เลย กาฬสินธุ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี และตรัง โมเดลที่ 2 การสนับสนุนการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ และโมเดลที่ 3 การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อขยายผลพื้นที่ต้นแบบให้กว้างขึ้น

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 284

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738