ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 12:59:57  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เร่งติดตามผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เร่งติดตามผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เร่งติดตามผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ย้ำทุกโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 28 กรกฎาคม นี้

วันนี้ (19 ก.ค.62) ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยมี คณะกรรมการอำนวยการฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ได้เร่งดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำกก เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาสวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดเชียงราย โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาถนนสิงหไคล อำเภอเมืองเชียงราย และโครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองเชียงราย และระดับอำเภอทั้ง 18 อำเภอ โดยทุกโครงการดำเนินการร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งทุกโครงการให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 28 กรกฎาคม นี้ โดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับอำเภอเมืองเชียงราย กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหลังเก่า) ถนนสิงหไคล อำเภอเมืองเชียงราย และเวลา 14.00 น. พิธีเปิดสวนสาธารณะ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาสวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยให้ทั้ง 17 อำเภอดำเนินการพร้อมกับจังหวัด
สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำกก เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต มีพื้นที่ดำเนินโครงการบริเวณลำน้ำกก จุดเริ่มต้นบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย สิ้นสุดที่สวนดอกไม้งามริมน้ำกก ระยะทางรวม 8 กิโลเมตร ครอบคลุม 4 สะพาน ได้แก่ สะพานแม่ฟ้าหลวง ขัวพญามังราย สะพานถนนพหลโยธิน และสะพานเฉลิมพระเกียรติ 1
โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาสวนสาธารณะศาลากลางจังหวัดเชียงราย ดำเนินการปลูกต้นกระดุมทองริมตลิ่ง ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ปลูกหญ้านวลน้อย ติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้ จัดทำป้ายสวนสาธารณะ จัดทำลานรอบต้นรวงผึ้งพระราชทาน พร้อมเก้าอี้พักผ่อน ปลูกต้นชาฮกเกี้ยนบริเวณข้างทางเดิน ปลูกต้นไม้สำคัญ ต้นไม้ประจำจังหวัดหรือต้นไม้หายาก สร้างศาลาพักผ่อน ห้องน้ำ จัดทำป้ายแสดงพระราชประวัติหรือพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือประวัติสวนสาธารณะ ติดตั้งระบบไฟฟ้า จัดทำป้ายชื่อ QR Code ของต้นไม้แต่ละชนิด
โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาถนนสิงหไคล อำเภอเมืองเชียงราย สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดจุดปลูกต้นทองอุไร 100 ต้น ตลอดแนวถนนสิงหไคล จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่างๆ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงบาทวิถี ประดับธงเฉลิมพระเกียรติที่เสาตุงเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ให้มีความเหมาะสม สวยงาม
โครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองเชียงราย ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟประดับ ออกแบบและดูแลต้นไม้ สวนดอกไม้ ดำเนินการทุกเดือน เปลี่ยนธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉัตร ผ้าระบาย ดำเนินการทุก 3 เดือน ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาซุ้มเฉลิมพระเกียรติให้คงสภาพเดิม สวยงาม ทาสี เปลี่ยนลายไวนิล ลายไทย พรมปูพื้น ดำเนินการทุก 6 เดือน
สำหรับการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับอำเภอ ทั้ง 17 อำเภอ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ดำเนินโครงการทุกโครงการให้มีความโดดเด่น สมพระเกียรติ โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงราย รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ทุกวันที่ 25 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 290

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738