ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 กรกฎาคม 2562 / 13:55:42  
องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นวันที่สอง
องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นวันที่สอง
องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย พบว่าพื้นที่ดังกล่าว ราษฎรได้ยกพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง

วันนี้ (19 ก.ค.62) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นวันที่ 2 ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอำเภอเวียงแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาดอยผาหม่น แนวแบ่งเขตประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดิมเป็นหน่วยย่อยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง เริ่มเข้ามาดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 มูลนิธิโครงการหลวง จึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว โดยราษฎรได้ยกพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บ้านผาตั้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 50 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง มีประชากรในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 4 หมู่บ้าน รวม 710ครัวเรือน ประชากรจำนวน 3,068 คน เป็นชาวม้ง อิ้วเมี่ยน และจีนยูนนาน การดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรได้ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก เมืองหนาว รวมทั้งกาแฟและพืชไร่ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย จนสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร โดยมีนักวิชาการจากส่วนกลางทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการไปสู่เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ปัจจุบันมีประชากรในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ที่ได้รับประโยชน์แล้วจำนวน 145 ครัวเรือน 562 ไร่ รวม 62 โรงเรือน ผลผลิตหลักของศูนย์ ได้แก่ ฟิลเล่ย์ไอซ์เบิร์กบัตเตอร์เฮด เบบี้คอส พีช พลับพันธุ์ฟูยู และกาแฟอาราบิก้า นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมงานด้านหัตถกรรม มีประชากรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 20 ครัวเรือน และส่งเสริมงานด้านปศุสัตว์ มีประชากรได้รับประโยชน์ จำนวน 10 ครัวเรือน
ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมรับฟังการบรรยายสรุปแล้ว องคมนตรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอำเภอเวียงแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล ณ บริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง จากนั้น ได้เดินทางไปที่จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา ต่อไป

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 295

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738